Stare miasto – tłumaczenie po angielsku

stare miasto

  1. Old Town